SWISSVAX Általános Szállítási Feltételek

Általános Szállítási Feltételek

Definíciók

1. A „Vállalat, Eladó, mi, Szolgáltató” megjelölések egységesen a Swissvax Magyarországot – US Concept Kft.-t (1112 Cseresznye u. 35.) jelentik.

2. Az „Ön, Vásárló, Vevő, Megbízó” megjelölések a kereskedelmi számla/megrendelő nyomtatvány megfelelő rovatában megnevezett személyt, kereskedőt, társaságot, vállalkozást, jogi személyt vagy más szervezetet jelentik, ide értve azok jogutódait, örököseit és meghatalmazottjait is. A felek megállapodnak, hogy az a Vevő, aki/amely üzleti, szakmai vagy sporttevékenység, esetleg a foglalkozása keretében vásárol (vagyis ha a vevő szakember vagy akár „lelkes autóápoló”), kereskedelmi státuszú Vevőnek minősül. Ha a személy kizárólag fogyasztóként vásárol, az őt megillető jogok változatlanul érvényben maradnak. A jelen Általános Szállítási Feltételekben szereplő „Vevő” megjelölés a kereskedelmi és/vagy fogyasztó státuszú Vevőkre is vonatkozik, kivéve, ha az adott szöveghely konkrét különbséget tesz a kettő között.

3. A „megrendelt áruk vagy eszközök“ megjelölés az értékesítési/megrendelőlap megfelelő rovatában szereplő tételekre vonatkozik, és a felek között létrejövő megállapodás egyik alapfeltétele, hogy a megrendelőlapon nem szereplő további alkatrészek, kapcsolódó elemek vagy kiegészítők külön megállapodás tárgyát képezik.

4. „Ár”: az áru ellenértékeként fizetendő összeg.

5. „Munkanap”: bármely naptári nap, kivéve a szombatot, vasárnapot és hivatalos munkaszüneti napokat.

6. „Megrendelés”: telefonon, telefaxon, postai úton vagy interneten leadott megrendelés.

1. § ályos jog és illetékes bíróság

Valamennyi ajánlatra, szállítmányra és szerződésre a jelen Általános Szállítási Feltételek érvényesek. A fogyasztói vagy kereskedelmi státuszú Vevők saját általános szállítási feltételei nem vonatkoznak ránk, kivéve, ha azok érvényességét konkrétan, írásban elfogadtuk. A felek között létrejövő jogviszony, valamint a kereskedőkkel az üzleti tevékenységük keretében folytatott ügyletek kapcsán már fennálló vagy a jövőben (például csekkekkel vagy váltókkal kapcsolatban) felmerülő követelések az eladó bejegyzett székhelye szerinti jogrendszer hatálya alá tartoznak. Ugyanez a jogrendszer alkalmazandó abban az esetben is, ha a Vevőnek nincs bejegyzett magyarországi illetősége, vagy ha a szerződés megkötését követően illetőséget változtat, külföldre helyezi állandó lakhelyét, vagy – az eljárás megindulásakor – bejegyzett magyarországi illetősége vagy állandó lakhelye nem ismert. Az üzleti kapcsolatból eredő bármely jogi kérdés kizárólag a magyar törvények és a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik.

2. § Árak

Minden ajánlatunk csak szerződéssel együtt érvényes. Szerződés kizárólag úgy jön létre, hogy mi írásban visszaigazoljuk a megrendelést. Az árak a visszaigazolástól számított 30 napig érvényesek. Ha ennél hosszabb szállítási határidőben állapodunk meg, a szállítás napján érvényes ár kerül kiszámlázásra. Az árak és a katalógusokban, brosúrákban, hirdetésekben és árlistákban szereplő árak változtatásának jogát fenntartjuk.

Árajánlatainkat abból a feltételezésből kiindulva adjuk, hogy a gyártó/kizárólagos importőr nem változtatja meg az árat, valamint hogy a törvényes adók és illetékek mértéke sem változik. Ilyen változások esetén a kereskedelmi státuszú Vevő a Swissvax Magyarország általi előzetes értesítés nélkül a változás teljes mértékét megfizetni tartozik.

A fogyasztó státuszú Vevővel a Swissvax Magyarország felveszi a kapcsolatot és megkérdezi, hogy beleegyezik-e az áremelkedésbe. Amennyiben nem egyezik bele, a fogyasztói státuszú Vevővel létrejött szerződés érvényét veszti, és egyik fél sem támaszthat követeléseket a másik féllel szemben.

Ezúton értesítjük a Vevőket, hogy a megrendeltnél kisebb mennyiség lehívása a méretgazdaságossági szempontok miatt növelheti az egységárat. A felmerülő többletköltségeket a Vevőnek kell megfizetnie.

3. § Szállítási irányelvek, költségek, biztosítás, reklamációk

A szállítási határidőket és szállítási feltételeket, akár kötelező érvényűek, akár nem, írásban vissza kell igazolnunk. Amennyiben nem állapodunk meg konkrét, kötelező érvényű szállítási határidőben, a Vevő hat héttel a nem kötelező érvényű szállítási határidő lejárta után írásban felkérheti az eladót, hogy ésszerű határidőn belül szállítsa le a megrendelt árut.

A Vállalat brosúráiban és webhelyein feltüntetett szállítási és csomagolási díjak változtatásának jogát fenntartjuk, a pontos árakat a megrendelés visszaigazolásakor közöljük. A Vállalat a Vevő kérésére írásos árajánlatot ad a csomagolási és szállítási költségekre, melyeket a Vevőnek jóvá kell hagynia, mielőtt a megrendelést elfogadnánk.

A szállítási költségek a biztosítást is tartalmazzák, amennyiben a szállítást mi intézzük.

A Vevő fizeti mindazon költségeket, melyek az árunak a Vevő országába történő importálásával kapcsolatban felmerülnek (pl. vámkezelés, vám, ÁFA stb.).

A Vevőnek haladéktalanul vagy a felfedezéstől számított hét napon belül, írásban értesítenie kell a Vállalatot minden hiányról, téves szállításról vagy egyéb rendellenességről – e határidő elmulasztása esetén a felelősség a Vevőt terheli. Amennyiben a szállítást a Vevő saját, független szállítmányozási alvállalkozója végzi, a szállítás közben bekövetkező veszteségekért vagy károkért közvetlenül a szállítmányozóhoz kell fordulni. A Vállalat a követelés érvényesítése során segítséget nyújt a Vevőnek. A Vevőnek az ilyen követelés vagy a szerződés szerinti áruvisszaküldés esetére meg kell őriznie a csomagolást.

4. § Fizetés

A fizetés magyar forintban (HUF), a rendelés dátumán érvényes áron történik, az átutalást rendes körülmények között forintban, egy magyarországi bankszámlára kell elindítani. Kivéve, ha másként állapodtunk meg, a csomagolási és szállítási költséget külön számlázzuk.

Magánszemély státuszú Vevőknek csak utánvéttel (az ár kézbesítéskor fizetendő) vagy előreutalással szállítunk.

Késedelmes fizetés esetén magánszemély státuszú Vevőknek az Európai Központi Bank (EKB) diszkontrátáján felül 5%/év, üzleti státuszú Vevőknek 8%/év mértékű késedelmi kamatot + ÁFÁ-t számítunk fel. A Vevő az Eladó követeléseiből csak a nem vitatott vagy jogerős ítélettel alátámasztható saját ellenköveteléseinek összegét vonhatja le.

5. § A kockázat átszállása

A szállításra és a visszáru szállítására a Vevő költségére és kockázatára kerül sor. Kivéve, ha a felek másként állapodtak meg, a szállítóeszközt az Eladó választja ki. A kockázat akkor száll át a Vevőre, amikor az áru a szállítmányozó cégnek átadásra kerül. Amennyiben az árut a Vevő a saját járművével szállítja el, a kockázat a berakodással egy időben száll át a Vevőre.

6. § Tulajdonjog fenntartása

Az áruk átvételére az eladó tulajdonjog-fenntartásával kerül sor, mely mindaddig érvényben marad, amíg a Vevő valamennyi szerződéses kötelezettségét nem teljesítette. A tulajdonjog fenntartásának hatálya alatt írásbeli hozzájárulásunk nélkül az áru ránk nézve kedvezőtlen módon nem változtatható meg, idegeníthető el, adható zálogba, ruházható át biztosítékként vagy adható át harmadik félnek bármely más jogcímen. A tulajdonjog fenntartásának hatálya alatt a Vevő köteles minden leszállított árut gondosan kezelni, tárolni és megőrizni azok tökéletes állapotát. A leszállított áruk megsemmisüléséről, megrongálódásáról vagy lefoglalásáról, valamint a Vevő címében és az áruk tárolási helyében bekövetkező változásról haladéktalanul értesítenie kell minket. Az áru lefoglalása esetén a foglalóbiztost azonnal tájékoztatni kell a Swissvax tulajdonjog-fenntartásáról. A tulajdonjog fenntartásának érvényre juttatásával összefüggő minden költség a Vevőt terheli.

7. § Tájékoztatás és tanácsadás

A brosúrákban szereplő leírások, a webhelyeken közölt információk és a kiállított minták csupán tájékoztató jellegűek, és minden specifikáció, tömeg, méret és műszaki adat (melyek vonatkozhatnak a termék teljesítményére vagy más jellemzőire) a gyártótól származik és csupán iránymutatásul szolgál. Továbbá, a brosúrákban vagy webhelyeken leírt vagy bemutatott alkatrészek és komponensek csak illusztrációk; méretük, specifikációjuk, színük és alkalmazásuk az Ön járművének gyártmányától és típusától függően eltérő lehet. A Vevőknek ezért megrendelés előtt egyeztetniük kell gyártóval vagy a Vállalattal az aktuális specifikációt, színt, súlyt és méreteket. A gyártók a termékeik gyártása során toleranciával dolgoznak és a termék minőségének javítása vagy egy szükségessé váló változtatás elvégzése céljából fenntartják maguknak a specifikációk előzetes értesítés nélküli módosításának jogát. A Vállalat igyekszik minden ilyen módosításról vagy változtatásról tájékoztatni a Vevőt.

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki vagy adatfeldolgozási hibákat, tévedéseket előzetes értesítés nélkül helyesbítse.

Továbbá a Vevőnek a Vállalatnak történő leadást megelőzően ellenőriznie kell a megrendelésében szereplő adatok helyességét. Szállítást követően a Vállalat nem vállal felelősséget a megrendelésben szereplő hibáért vagy pontatlanságért, kivéve, ha a Vevő a szállítmány vagy a szóban forgó hibát tartalmazó okmány kézhez vételétől számított hét napon belül értesítette a Vállalatot.

A Vállalat ügynökei vagy dolgozói által telefonos/internetes megrendelések leadása során adott tanácsok minden esetben a Vevő által szolgáltatott, és a Vállalat képviselői által nem ellenőrzött adatokon alapulnak. Ennek megfelelően minden tanács csupán tájékoztató jellegű, és a Vevőnek a megrendelést megelőzően ellenőriznie kell annak helyességét. Amennyiben a Vállalat ügynökei vagy dolgozói szemrevételezést követően adnak tanácsot, az ilyen tanács csupán véleménynek minősül. Továbbá, a leszállított áruktól mindössze a szokásos felhasználási céljukra való megfelelőség várható el, esetleges alternatív felhasználási célra való alkalmasságuk nem garantált. A Vállalat nem vállal felelősséget az alternatív felhasználás, módosítás vagy változtatás sikertelenségéért.

8. § Felelősség

Amennyiben a vállalkozó a jelen Általános Szállítási Feltételek keretében felelősnek bizonyul a hanyagságából eredő kárért, és feltéve, hogy nem történt személyi sérülés, egészségkárosodás vagy haláleset, a felelőssége csupán korlátozott mértékű. Felelőssége csak a szerződésből eredő főbb kötelességek tekintetében áll fenn, és csupán a szerződés megkötésekor előre látható, jellemző károkra vonatkozik. Amennyiben a kárt a megrendelő által az adott eseményre megkötött biztosítás fedezi, a vállalkozó csak a megrendelőt érintő hátrányokért, például magasabb biztosítási díjért vagy a biztosítási ügyintézés idejére fizetendő kamatokért felel. A Vállalat nem vállal felelősséget a pénzzel vagy egyéb, konkrét megőrzésre át nem vett értéktárgyakkal kapcsolatos egyszerű hanyagságból eredő, valamint a megrendelés tárgyát képező áru hibája által okozott kárért. A vállalkozó hibájától függetlenül fennáll a felelősség lehetősége, ha a hibát szándékosan eltitkolta, garanciát vállalt, vagy felelősséget vállalt a beszerzésért, és érvényesül a törvényben meghatározott termékszavatosság is. A vállalkozó meghatalmazott képviselőjének, ügynökének és dolgozójának egyszerű hanyagsága miatti személyi felelősség kizárt.

A hibás, tévesen vagy késedelmesen szállított vagy a Vevő törvényes jogait egyéb módon sértő áruk esetén a Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal a valamely versenyben szerezhető pontok, nyeremények, nevezési díjak elvesztéséből eredő vagy más hasonló károkért, és ezek nem is követelhetők vissza a Vállalattól. A Vállalat nem vállal felelősséget továbbá a halálesetekért vagy személyi sérülésekért, kivéve, ha azokat közvetlenül a Vállalat saját hanyagsága okozta.

A Vállalat nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a Vevő módosítja vagy használatba veszi az olyan komponenseket, melyekről tudta, vagy ésszerű körülmények között tudnia kellett volna, hogy a szóban forgó tétel tévesen került leszállításra, vagy más módon nem felelt meg a megrendelésnek.

A Vevő vállalja, hogy betart minden, az érintett termék felszerelésével és használatával kapcsolatos szabályt és utasítást, és tudomásul veszi, hogy a Vállalat semminemű felelősséget nem vállal az erőltetett, téves utasításokon alapuló, helytelen vagy szakszerűtlen felszerelésből vagy használatból eredő károkért.

A Vállalat nem vállal felelősséget azért, ha nem sikerül leszállítania a megrendelt terméke(ke)t és az egyéb, méltányolható módon a Vállalaton kívül álló okból – például sztrájk, polgári engedetlenség, vis major, háború vagy harmadik felek cselekedetei – bekövetkező fennakadásért.

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől függetlenül a jelen Megállapodás egyetlen feltételének sem célja, hogy bármely, a jelen Megállapodásban Vevőként szereplő személyen kívüli más személyt vagy személyeket bármilyen előnyhöz juttasson.

9. § Garancia

Amennyiben az Eladó hibás tételeket szállít, a Vevő követelheti vagy a hibák elhárítását, vagy egy hibátlan tétel díjmentes kiszállítását. Amennyiben a szóban forgó tételt magunk gyártottuk, a Vevőnek velünk, ha harmadik fél gyártotta, akkor a harmadik féllel kell felvennie a kapcsolatot. Az Eladó visszautasíthatja a Vevő által kiválasztott teljesítési módot, amennyiben ez az Eladóra nézve aránytalan költségtöbbletet hárítana. Ellenkező értelmű, írásbeli megállapodás hiányában a garancia időtartama a szállítástól számított egy év. A természetes elhasználódás és a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő kár nem tartozik a garancia hatálya alá. A hibajavításra vonatkozó követeléseket nem vesszük figyelembe, ha a Vevő a hiba észlelésétől számított 14 napon túl értesít minket a hibáról.

Ha a Vevő által vásárolt áru a Vevő véleménye szerint hibás, a Vevő vállalja, hogy az árut bevizsgálás és hibajelentés felvétele céljából visszajuttatja az Eladóhoz (aki a bevizsgálás előtt nem cseréli ki a szóban forgó árut). A Vevő tudomásul veszi, hogy először az Eladót kell értesítenie a fennakadásról, hibáról vagy egyéb problémáról, még mielőtt független harmadik felekkel felvenné a kapcsolatot vagy mielőtt egyéb költségei támadnának, továbbá hogy lehetőséget kell adnia az Eladónak a hiba, tévedés vagy fennakadás elhárítására. A Vevő által átalakított vagy módosított tételekre a garancia nem vonatkozik, és a Vállalat felelősséget sem vállal az ilyen módosításból eredő bármilyen meghibásodás következményeiért.

A harmadik felek által előállított termékekre vonatkozó garanciát teljes mértékben a gyártó vagy a magyarországi importőr vállalja, az általa kibocsátott garanciális feltételek szerint. Ezúton emlékeztetjük a Vevőket, hogy az áru átvételét követően töltsék ki és küldjék vissza a garanciajegyek/egyéb dokumentumok megfelelő részét.

10. § Rendelések törlése, a vásárlástól történő elállás

Egyéb, fogyasztói státuszú Vevők és minden kereskedelmi státuszú Vevő vonatkozásában

A megvásárolt és a Vevőnek leszállított árukat eredeti csomagolásukban (beszereletlenül és használatlanul, minden eredeti zárjegy és csomagolás érintetlenségével) a Vevő általi kézhez vételtől számított 7 napon belül vissza lehet küldeni az Eladónak, akinek jogában áll a megrendelés értékének 10%-ával megegyező visszavételi díjat levonni a visszatérítendő vételárból. A visszatérítés feltétele, hogy a Vevő bemutassa a vásárlást igazoló bizonylatot és fedezze a visszaszállítás költségét. Az egyedi rendelésre gyártott árukra nem vonatkozik a jelen pontban leírt visszaküldési lehetőség.

11. § Üzleti tevékenységet folytató Vevők

A kereskedelmi státuszú Vevők tekintetében a Vállalat ezennel megtagad a leszállított árukra vonatkozó mindennemű, bármilyen okból felmerülő, konkrét vagy vélelmezett feltétel, szavatosság, hatósági vagy egyéb előírás, kijelentés vagy nyilatkozat alapján fennálló felelősséget. A kereskedelmi státuszú Vevők tudomásul veszik, hogy nekik minden lehetőségük megvan arra, hogy biztosítsák magukat a jelen megállapodás bármely megsértése ellen és kijelentik, hogy e tekintetben rendelkeznek is a megfelelő biztosítással.

A kereskedelmi státuszú Vevő mentesíti az Eladót minden olyan, harmadik felek vagy a jelen Vállalat által vagy ellen indított per, igény, követelés, kötbér és költség alól, melyre vétkes magánjogi cselekménnyel, szerződéses cselekménnyel, szabadalmak vagy mintaoltalmak tényleges vagy vélelmezett megsértésével, vagy a leszállított árukkal, a szállítással, a kirakodással vagy a Vállalat által egyéb módon, a Vevő előírásai szerint végzett munkával kapcsolatban kerül sor.

12. § Elválaszthatóság

Az egyes konkrét feltételek érvényessége nem érinti a szerződés vagy a többi feltétel érvényességét.

13. § Szállítási díj

A megrendelt és Magyarországon raktárkészleten lévő termékeket utánvét esetén a megrendeléstől, átutalás esetén a vételár jóváírásától számított második munkanapon házhoz szállítjuk. A házhoz szállítás díja 15 kg-ig bruttó 2000 Ft. Ha a vevő a megrendeléskor a telefonszámát is közölte, a DPD Hungária Kft. Futárszolgálat munkatársa a kiszállítás időpontját telefonon egyezteti a vevővel. Utánvét esetén a vételár és a szállítás díja is a futárnak fizetendő.

Amennyiben a megrendelt termék Magyarországon nincs raktáron, utánvét esetén a megrendeléstől, átutalás esetén a vételár jóváírásától számított 30 naptári napon belül szállítunk. A kiszállítás pontos időpontját a DPD Hungária Kft. Futárszolgálat munkatársa telefonon egyezteti a vevővel. Utánvét esetén a vételár és a szállítás díja is a futárnak fizetendő.

Swissvax Car Care Center